TÖBB SZÁZ INGYEN KUKA TALÁLHAT GAZDÁRA!

Bárhol járunk a városban vagy még inkább a város szélén, illegálisan lerakott szemét halmaira bukkanhatunk. Az egy dolog, hogy szabálytalan, törvénytelen, mert ez láthatóan nem mindenkit érdekel... De elcsúfítja a környezetünket, és nem akarunk szemétdombon élni! Legalábbis az itt élők többsége... Végül pedig: az árok szélére kiborított hulladék igen könnyen járványveszélyt is jelenthet, az pedig nem válogat...

Mindezek miatt a város önkormányzati képviselő-testülete 2019. január 31-én tartott ülésén elfogadta a Hulladékgazdálkodási intézkedési tervet az illegális hulladékképződés visszaszorítására. Hulladékképződés? Nem szépítése, még inkább elferdítése ez a valós folyamatoknak? A hulladék ugyanis természetszerűleg képződik az életvitelünk folytán, az még nem illegális. Az úton útfélen való lerakása, másokra, a közre való ráhagyása, az az illegális. És sokszor nem is értjük, miért teszik ezt egyesek, hiszen törvény írja elő, hogy minden ingatlanhasználó köteles - szerződéses keretek között - a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást igénybe venni. De hagyjuk a szóhasználat sutaságát, ha a szándék és a választott módszerek helyesek a cél, az illegális hulladéklerakás megfékezésére, csak azért értsük is, miről van szó.

Számos elképzelés között az intézkedési terv egyik pontjaként határozta el a képviselő-testület, hogy a szemétszállítási szerződéssel nem rendelkező ingatlanhasználókat kötelezi ennek a szerződésnek a megkötésére. Ehhez kapcsolódóan pedig egy másik eljárás, hogy a szociálisan rászorulókat önkormányzati támogatással juttatják hulladékgyűjtő edényhez, köznapian kukához.

Az elmúlt napokban ez a két intézkedési szándék fordult megvalósításba:

- A szerződések ellenőrzése, illetve azoknak az ingatlancímekkel való egybevetése nyomán mintegy 500 címre küldte ki az önkormányzat a felhívást a hulladék-elszállítási szerződés megkötésére. A nyilvántartások és a valós ingatlanhasználói helyzetek persze különbözhetnek, ezek tisztázása most folyik, és eltart egy darabig.

- Május 15-étől pedig hatályos az a helyi rendelet-módosítás, amely alapján az arra szociálisan rászorulók újonnan bevezetett települési támogatásként hulladékgyűjtő-edényt, köznapian szemetes kukát igényelhetnek és kaphatnak ingyenes természetbeni juttatásként. (Vállalkozásokra tehát nem vonatkozik a támogatás!)

INGYEN KUKA

Hogy pontosan hány ingatlanhasználónak nincs jelenleg a szemét elszállítására érvényes szerződése, azt most még nem tudni. És azt sem, hogy hányan lesznek, akik szociális helyzetük alapján (eredményesen) igényelnek az önkormányzattól kukát. Mindenesetre az önkormányzat és a városban a szemét elszállítását végző Törökszentmiklósi Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. (Kommunális Kft.) több száz kuka beszerzésére készül.

Az igénylési eljárás részleteiben Szegő János, a Törökszentmiklósi Polgármesteri Hivatal Hatósági Osztályának vezetője segített eligazodni, tőle tudtam meg az alábbiakat:

A kérelmet erre rendszeresített formanyomtatványon kell benyújtani a Polgármesteri Hivatal Hatósági Osztályához. A támogatásról határozatban kell dönteni. A jogosultságot megállapító határozat alapján adja ki a gyűjtőedényt a Kommunális Kft. Vagyis a támogatásra jogosult nem pénzt kap a kuka megvásárlására, hanem az Önkormányzat számla ellenében fizeti azt ki a szolgáltatónak, az igénylőnek ez ilyen módon nem kerül semmibe.

Szociálisan rászorult az a személy, akinek a családjában egy főre jutó jövedelem a kérelem benyújtásakor nem haladja meg a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj összegének 150 százalékát.

A települési támogatások általános feltétele nálunk, hogy az igénylőnek legyen érvényes hulladékszállítási közszolgáltatási szerződése. Tehát ez nem új, nem most a kukaigényléssel kapcsolatban lett bevezetve! Ez akkor is feltétel, ha valaki például lakhatási költségekre, gyógyszerre vagy temetésre kér önkormányzati támogatást. Így tehát csak az lehet jogosult az ingyenes hulladékgyűjtő-edényzet, vagyis a kuka természetbeni juttatására is, aki rendelkezik a Kommunális Kft.-nél megkötött hulladékszállítási közszolgáltatási szerződéssel. A szolgáltatót a Törökszentmiklós, Puskás F. u. 12. sz. alatti központjában érhetik el a lakosok, ahol lehetőség nyílik szerződés megkötésére is, ha szükséges.

Ugyancsak a helyi települési támogatások általános szabályai között szerepel, hogy az abban részesülő, illetve azt igénylő személy köteles a lakókörnyezete rendezettségét biztosítani, aminek pontos ismérveit a vonatkozó 3/2019. (I.31.) számú helyi rendelet tartalmazza. Most tehát, aki szeretne ingyen kukához jutni, számíthat rá, hogy a lakókörnyezetének rendezettségét a Hatósági Osztály közterület felügyelői helyszíni szemle alkalmával ellenőrzik, és amennyiben az nem felel meg az előírtaknak, abban az esetben a szociális alapon biztosított természetbeni támogatásra nem lesz jogosult az igénylő. Vagyis, meg kell vennie a kukát saját pénzén!

A város ez évi költségvetésében a Hulladékgyűjtő-edényzet beszerzésének támogatása címén 5 millió forint kiadás van betervezve, ami megközelítőleg 800 darab kuka biztosítására lesz elegendő, ennyit tud a Kommunális Kft. az arra jogosultaknak kiadni. De ha többre lenne szükség, a finanszírozási keret a költségvetés módosításával lehetséges, amelyről a Képviselő-testület dönt.

Kicsit szám-misztikának tűnhet, hogy valójában hány olyan lakott ingatlan van városunkban és a hozzánk tartozó kistelepüléseken, ahol nincs az ingatlan használójának a szemét elszállítására szerződése. Eddig jellemzően 1000-re tették a megkérdezett illetékesek a szerződéssel nem lefedett ingatlanok számát, hozzátéve azonban, hogy nem tudni ezek közül hány lakatlan, ahol így nem is kell szerződésnek lennie. Most 500 körüli címre ment ki a szerződéskötési felszólítás, de a tervezett költségvetési forrás 800 kuka megvásárlására elegendő. Hogy végül is mekkorák lesznek a tényleges számok, hány darab új szerződést kell az ügyfeleknek megkötniük és hány darab ingyen kukát kiadni, az a mostani rendezési folyamat végére fog csak kiderülni. Egy ingatlanra csak egy alkalommal lehet a természetbeni juttatásnak számító ingyen kukát igényeli, halmozódás tehát nem lesz lehetséges.

AMIT FIZETNI KELL!

Fontos hangsúlyozni, hogy az önkormányzati támogatás kizárólag a szemétgyűjtő edényre vonatkozik! A hulladékszállítási díjat minden szerződő félnek a szolgáltató irányában magának kell rendeznie, a támogatás ezt nem fedezi. És a kukadíj befizetésére nem igényelhető az Önkormányzattól a közüzemi költségekre kérhető Lakhatással kapcsolatos támogatás sem.

Némiképp meglepő, de végül is méltányolható előírás, hogy a támogatásra jogosult köteles a kukán jól látható módon feltüntetni a nevét és azt a címet, ahol azt rendeltetésszerűen használja. Így lehet ugyanis ellenőrizni a kukahasználat jogosságát, valamint azt, hogy a kuka birtokosa arra a célra használja, amelyre a támogatási igényét benyújtotta. Apróságnak tűnhet ez a feliratozgatás, mégis segíthet abban, hogy aki megkapja az ingyen kukát - a nevével vállaltan - nagyobb felelősséggel használja a kapott hulladékgyűjtő edényt, és ez visszatartsa a szemét illegális elhelyezésétől.

Hiszen ez a cél: minden lehetséges eszközzel visszaszorítani az illegális szemétlerakásokat, ezáltal javítani az itt élők környezetének minőségét!

Sebők Emília

A képek a szerző felvételei


A Hulladékgazdálkodási koncepcióról és az illegális szemétlerakás elleni harcról: HARC AZ ILLEGÁLIS SZEMÉTLERAKÓKKAL