MEDERKOTRÁS A TINÓKÁN

Szennyezés utáni helyreállítás

A városunk északi része mellett folyó Tinóka-ér, amely hosszas kanyargás után Szajol mellett a Tiszába torkollik, 2017 elején durva környezetszennyezést szenvedett el amiatt, hogy a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. (TRV) által a közelben üzemeltetett szennyvíztisztító telepről heteken át nem kellően tisztított víz ömlött az élő vízbe!

A szennyezés gyakorlatilag megölte, biológiailag halott vízzé, bűzös posvánnyá változtatta a korábban élő vizet, ahol azt megelőzően még pecázni is lehetett, ahol békák és vízi madarak éltek. A Tinóka vizét, élővilágát ért hónapokig tartó súlyos szennyezés miatt a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a kárelhárításhoz szükséges intézkedések, beavatkozások megtétele érdekében tényfeltárási záró dokumentáció és beavatkozási terv elkészítésére kötelezte a Vízműveket.

A szennyezést okozó műszaki hibát elhárították, ám hiába folyt ezután ismét kellően tisztított víz a Tinókába, ez nem volt elég a megtisztulásához, regenerálódásához. De az idő csak telt, mígnem a múlt év is eltelt anélkül, hogy megtörtént volna a Tinóka-ér kotrása és helyreállítása. Az a kotrás, amely feltétlenül szükséges az eredeti állapot visszaállítása érdekében, a víz megtisztulásához, újra élővé válásához, hogy az idén újra békák kuruttyoljanak a vizecskében.

A legutolsó hivatalos információ 2017. november elején az volt a megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságtól, hogy az üzemeltető, vagyis a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. benyújtotta a hatóság részére a kárfelszámolási tervet. A hatóság azonban a dokumentumok vizsgálatát követően hiánypótlásra hívta fel az üzemeltetőt, melynek határideje akkor még nem telt le. A hiánypótlás kiterjedt a mederkotrással érintett terület tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozataira is, mely alapján a munkálatok elvégzése kivitelezhető. Az előzetes tervek alapján tényleges műszaki beavatkozás a hiánypótlás után lehetséges.

Az ügyek menetével, a megoldás halasztódásával elégedetlen törökszentmiklósiak bizony ezen a ponton erősen feltételezték, hogy a Vízművek a hiányos tervek benyújtásával valójában csak időt akar nyerni, halogatja a szükséges mederkotrás elvégzését. 

Mederkotrás az Alatkai útnál és a Balai útnál 

Most viszont, ezekben az enyhülő télvégi napokban, ha valaki a Tinóka környékén járt, tapasztalhatta, hogy a mederkotrás megkezdődött, sőt úgy tűnik, a városon belüli szakaszon meg is történt! Látva azonban a munkát, és a csatorna (mert sokan így nevezik) mellett lakókkal beszélve továbbra is vannak nyugtalanító kérdések. Megválaszolásukra a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivőjét, dr. Szepesi Erika alezredest kértem meg. És a mai napon (2018. 03. 10.) már meg is érkeztek a válaszok! 

Kérdés: Eddig úgy tudtuk itt a városban, hogy mivel a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. volt a felelős a vízszennyezésért, ez a cég köteles a meder tisztító kotrását is elvégezni, elvégeztetni. Most viszont azt is hallani, hogy mert a Tinóka-ér élővíz, ezért a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság (KÖTIVIZIG) fennhatósága alá tartozik, így ők végzik a munkát. Számunkra persze ez akár közömbös is lehetne, de bizonyos felelősségi kérdések vonatkozásában talán mégsem az. Mi a helyzet valójában? 

Válasz: A kotrást - a hatóságunk által kiadott határozat alapján - a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. végzi alvállalkozó bevonásával. A Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság a csatorna üzemeltetője, így a kotrási tervet a vízügyi igazgatóság jóváhagyta, valamint a kivitelezés során a szakfelügyeletet biztosítja.

Kérdés: A vízszennyezés jó egy évvel ezelőtt kezdődött és a tisztító kotrásra csak most kerül sor. Nem túl sok idő ez egy élővíz regenerálódása szempontjából? De más oldalról is az időt nézve: Benne vagyunk már a márciusban, lesz-e elegendő idő arra, hogy az élővilág visszatérjen ide a tavaszi szaporodási és vegetációs időszakra?

Válasz: A műszaki beavatkozási terv elkészítése, tekintettel a közbeszerzési eljárásra, hosszabb időt vett igénybe. A közbeszerzés sikeres lefolytatását követően történt meg hatóságunknál az engedélyeztetési eljárás lefolytatása. A kotrás - az előzetes információink alapján - ezen a héten befejeződik, így a tavaszi meleg időjárás beköszöntével már a mederben nem zajlanak majd olyan káros folyamatok (oxigénhiányos állapot, bűzös-szulfidos rothadás), melyek a vízminőséget hátrányosan befolyásolnák, így az élővilág regenerálódása végbe tud menni.

Kérdés: Március 7-én jártunk a Tinókánál, és akkor úgy láttuk, hogy a Táncsics utcától (a Balai úttól) az Alatkai útig történt meg a mederkotrás. Az ide bevezető és az innen kivezető szakaszokon nem lesz ilyen helyreállító munkálat?

Válasz: A kotrás első szakasza a Törökszentmiklós, Táncsics Mihály úti áteresztől folyásirányban a tisztított szennyvíz bevezetés alatt 1700 fm hosszban fog megtörténni (13+020-14+744 csatorna km szelvény közt), a település ÉNy-i végéig (Határ út vége). A második szakasz a 46-os főközlekedési úti zsilip környezetében, mintegy 100 fm hosszon valósul meg.

Kiszélesített meder, beszűkült útszakasz

Kérdés: Mi fog történni a kikotort iszapos, szennyezett anyaggal, amely most a meder szélén van végig felhalmozva? Ez nem számít veszélyes hulladéknak? De ha nem is az, korábbi tapasztalata a környéken élőknek, hogy ha ott marad ez az anyag, akkor megtelepszenek benne a patkányok, amelyek aztán a házaknál is megjelennek.

Válasz: A kikotort iszap nem veszélyes hulladék. A Szajoli I. főcsatorna első szakaszán, a 13+020-14+744 cskm szelvény közt kikotort iszap néhány napos szikkasztást követően a TRV Zrt. által kerül elszállításra. A kotrás második, külterületi szakaszán az iszap rendezett kihelyezése a csatorna partján valósul meg.

Kérdés: Az évek során már többször elvégzett kotrás következményeként a Tinóka-ér medre egyre mélyebb és főként szélesebb. Helyenként már annyira közel került a meder széle a családi házak mögötti úthoz, hogy az veszélyesen leszűkült, illetve a partfal alámosódása miatt a talajszerkezet meglazult, egyes melléképületek már süllyedni kezdtek. De az itt élők a gyerekeket is féltik, hogy könnyen beleeshetnek a már mély mederbe. Miként lehetne a veszélyhelyzeteket és a probléma további súlyosbodását megelőzni?

Válasz: A jelen kotrási terv elkészítése során a fenti szempontokat is figyelembe vette a tervező, a csatorna üzemeltetőjével előzetesen egyeztetve, annak érdekében, hogy "túlkotrás" ne következzen be. A mederszelvény módosulása a kotrás során nem következhet be, melyet a záró dokumentáció benyújtását követően hatóságunk vizsgálni fog.

Sebők Emília

A képek a szerző felvételei.



A probléma első közreadása: TINÓKA-ÉR, SZEGÉNY!