HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI SZERZŐDÉSEK SZÜLETTEK

Laikus ügyfélként, helyi lakosként mostanában meglehetősen nehéz átlátni a települési szilárd hulladék begyűjtésének, elszállításának (köznapian szólva a szemétszállítás) szervezeti hátterét! 

Emlékezzünk csak arra a néhány hónapos, rövid időszakra, amikor 2016-ban az NHSZ Szolnok Közszolgáltató Nonprofit Kft. (NHSZ Szolnok) fehér színű kukásautói járták városunk utcáit. Nem azért emlékezetes ez az időszak, mert más színűek voltak az autók, hanem, mert az "idegen" cég a szabályokhoz mereven ragaszkodva a legkisebb plusz munkát sem végezte el, amit pedig a város saját kommunális cége rendszeresen megcsinált. Például a szelektív hulladékgyűjtő szigeteken felgyülemlő illegálisan lerakott szemét feltakarítását, elszállítását. A lakossági felháborodás pedig ez idő alatt is a miklósi szolgáltatót kárhoztatta. Majd visszaállt a régi rend, így is, úgy is.

A NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. azonban az Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Terv alapján regionális hulladékgazdálkodási rendszerek kialakításával kívánja a tevékenység hatékonyságát javítani és a közszolgáltatás körébe tartozó hulladékokból a hasznosításra kinyert anyagok arányának az Európai Uniós előírásoknak megfelelő növelését elérni. A környezetvédelem, a köztisztaság és a közegészségügy társadalmi szempontjai alapján elfogadható célkitűzést segítő szervezeti rend kialakítása viszont a legkevésbé sem bizonyult egyszerűnek. Ami városunkat érinti, az elmúlt másfél évben hosszas és szerteágazó tárgyalásokat folytattak az illetékesek, esetenként komoly érdekküzdelemben, hogy a megye melyik regionális szerveződéséhez csatlakozzék Törökszentmiklós és miként. Az eltérő érdekek összehangolása nyomán végül is döntés született!

Az Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. december 21-én megtartott zárt ülésén elfogadott határozat szerint a Törökszentmiklós Városi Önkormányzat az NHSZ Szolnok Közszolgáltató Nonprofit Kft.-vel köthet (határozatlan idejű) szerződést a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésére. A 2018. január 1-jétől hatályos megállapodást a felek az elmúlt év utolsó munkanapján alá is írták.

De a megegyezés nem azt jelenti, hogy ismét a szolnoki cég végzi a munkát városunkban! A szerződő felek megállapodtak, hogy az NHSZ Szolnok alvállalkozóként (különös jogi elnevezéssel: teljesítési segédként) kötelezően a Törökszentmiklósi Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft.-t veszi igénybe a teendők elvégzésére, mindaddig, amíg az önkormányzattal kötött szerződés hatálya fennáll, illetve a Kommunális Kft. eleget tesz mind a műszaki, mind a jogi előírásoknak. A vonatkozó alvállalkozási szerződést is aláírták december végén az NHSZ Szolnok és a Kommunális Kft. illetékesei.

Ez a megoldás számunkra mindenképpen a tárgyalások sikeres lezárását jelenti, hiszen az integrációs folyamatokban sikerült megmenteni a saját tevékenységet, munkahelyeket őriztünk meg.

Az érvényben lévő, kistérségi megállapodás szerint pedig az összegyűjtött települési szilárd hulladékot továbbra is a Kétpói Regionális Szilárdhulladék lerakóba kell elszállítani és ott ártalommentesen elhelyezni. Ebben tehát nincs változás.

De lássuk a szolgáltatást igénybevevő lakosságot közvetlenül érintő, szerződésben rögzített pontokat:

  • A szolgáltató köteles évente egy alkalommal lomtalanítást végezni, 10 alkalommal begyűjteni a zöldhulladékot (ide értve januárban két alkalommal a fenyőfa, majd április, május, június, július, augusztus, szeptember, október, november hónapokban egy-egy alkalommal a kerti zöldhulladékok gyűjtését), továbbá egész évben legalább 14 alkalommal házhoz menő gyűjtőjárattal begyűjteni a lakossági szelektív hulladékot.
  • A szolgáltató heti rendszerességgel elszállítja a szelektív hulladékgyűjtő szigeteken keletkező és az azok mellé illegálisan elhelyezett hulladékot.
  • A törökszentmiklósi ügyfelek igénybe vehetik az NHSZ Szolnok (Szolnok, Kossuth tér 9. szám alatti) ügyfélszolgálatát, valamint a Kommunális Kft. (Törökszentmiklós, Puskás F. út 12.) telephelyén lévő, ugyanolyan ügykörben felhatalmazott információs pontot, ahol a szolnoki cég mint szolgáltató a lakosok részére könnyen hozzáférhető tájékoztatási rendszert működtet.
  • A lakosság felé történő számlázást továbbra is az NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. (kevéssé népszerű nevén a kukaholding) végzi. Fontos tudni, hogy a közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlantulajdonost terhelő díjhátralék adók módjára behajtható köztartozás!

A megkötött szerződésekkel nyugvópontra jutott a szemétszállítás szervezeti rendjének átalakítása. Ennek pedig akár már rövid távon is lehetnek a lakosság által is tapasztalható pozitív hatásai, hiszen a helyi önkormányzat, illetve a Törökszentmiklósi Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. is belefoghat a bizonytalan helyzet miatt eddig halogatott fejlesztésekbe. Aminek része lehet a lakossági szerződések helyzetének rendezése, a szerződéses fegyelem javítása is, csökkentve ezzel az illegális szemétlerakások okozta problémákat.

Sebők Emília

Fotók a Törökszentmiklósi Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. honlapjáról.