HARC AZ ILLEGÁLIS SZEMÉTLERAKÓKKAL

Minden ingatlanhasználónak kellene legyen kukája. De nincs! Szemete viszont mindenkinek van!

A hulladékról, hulladékgazdálkodásról szóló törvény és az ennek végrehajtására kiadott helyi rendelet alapján - egy-két kivétellel - minden ingatlanhasználó, magánszemély és gazdálkodó szervezet köteles (évek óta köteles lenne) igénybe venni városunkban a települési szilárd hulladékok szervezett begyűjtéséről gondoskodó közszolgáltatást.

  • A szokásosan keletkező hulladék elhelyezése tehát ebben a szerződéses rendszerben megoldott.
  • Előre meghirdetett időpontokban a sárgafedelű kukákba gyűjtött szelektív hulladékot is elszállítják.
  • A városi kommunális szolgáltató cég ezen túlmenően szervezetten megoldja a kertekben, a házak előtti területeken keletkező zöldhulladék házhoz jövő elszállítását. De az ömlesztett zöldhulladék (falevél, levágott fű) a város keleti végén lévő Hulladékudvarba is kivihető.
  • Ugyancsak a Hulladékudvarban leadhatjuk a tönkrement elektromos készülékeket, az elhasználódott autógumit, a széttört műanyagszéket stb.
  • Évente egyszer pedig van házhoz jövő lomtalanítás is.
  • Az építési törmeléket is rendben el lehet szállítani, szállítatni a Kétpón lévő szemétlerakóba. Igaz, ez nincs ingyen, illetve ennek a költsége érthetően nincs benne a kommunális hulladék elviteléért fizetett kukadíjban. De hát az a munkálat sincs ingyen, amely során a sitt keletkezik!

Vagyis? Vagyis minden itt élőnek, itt vállalkozást működtetőnek megvan, meglenne a lehetősége arra, hogy ne a környezetet szennyező, csúfító módon szabaduljon meg a nála keletkezett szeméttől, hulladéktól. Mégis! Mégis egyre több helyen látunk Törökszentmiklóson (mint az országban más településeken szintén) a városon belül és a városszéleken is illegálisan lerakott szeméthalmokat.

Kérdés, hogy kik és miért hordják ide-oda, akár az iskola, a temető melletti szelektív hulladékgyűjtő szigetekhez a szemetet?! Miért rakják le a Hulladékudvarban is leadható holmikat a kiserdőben, az utak melletti árkokban? Kik és miért csinálhatnak városunk több pontjából szemétdombot? Ők nem itt élnek? De, itt élnek! De nem ott laknak, ahová a szemetet lerakják. Azt más háza elé, más földjére viszik!

Nehezen megválaszolható kérdések, nehéz ügy. Valamit mégis tenni kell, hogy ez ne menjen így tovább. A polgármester ezért 2018. decemberben az önkormányzat képviselő-testülete elé terjesztette a hivatal által elkészített Hulladékgazdálkodási koncepciót és feladattervet az illegális hulladékképződés visszaszorítására. Mivel a testület egyhangúlag megszavazta az előterjesztést, megkezdődhetett a munka a megvalósítást szolgáló intézkedési terv kidolgozására. Ezt tárgyalták meg és fogadták el ugyancsak ellenszavazat nélkül a tegnapi ülésen.

Szerződéskötésre kötelezés

A legkézenfekvőbb kérdés, hogy miként kerülhet az utcára, a szelektív szigetek konténerei mellé leöntve háztartási szemét, ha rendelet kötelez minden ingatlanhasználót, hogy kössön szerződést a szolgáltatóval a szemét elszállítására, amit a szabványos gyűjtőedénybe, vagyis kukákba kell gyűjteni és ürítési napon a ház elé kihelyezni. Mert nincs! Nincs minden ingatlanhasználónak szerződése és/vagy kukája. Szemetük viszont nekik is van! Ez kerül ki a közterületekre, ahol akár egészségügyi, járványügyi kockázatot is jelenthet a romló hulladék, balesetveszélyt a széttört üveg, ilyesmi.

Ezért az elfogadott intézkedési terv egyik pontja, hogy kötelezni kell minden közszolgáltatási szerződéssel nem rendelkező ingatlanhasználót a szemétszállítási szerződés megkötésére. Pontos számokat még nem tudnak mondani az illetékesek, de a város mintegy 8000 ingatlanából kb. 1000-nél nincs szerződés. Haladéktalanul meg kell tehát kezdeni a Törökszentmiklóson megkötött hulladékszállítási szerződések ellenőrzését, felderítendő, hogy mely ingatlanokra nem rendelkeznek a használói hulladék-elszállítási szerződéssel, és kötelezni kell az ingatlanok tulajdonosait vagy használóit a szerződések megkötésére és a hulladék szabályos gyűjtésére. Mert önmagában a szerződés még nem jelent kukahasználatot, és a kukahasználat nem jelent feltétlenül sem szerződést, sem a szolgáltatás díjának megfizetését! 

Nem kizárólag, de jellemzően a kifejezetten alacsony jövedelmű lakosok körében fordul elő, hogy nem veszik igénybe a kötelező szemétszállítást. Ezért az intézkedési terv két oldalról igyekszik elérni, hogy akik a szűkös pénzügyi helyzetük miatt nem kapcsolódtak be eddig a szemétszállítási szolgáltatásba, ezután ők is legyenek jogkövetőek, és ne szerteszét szórják, ne elégessék a szemetet, hanem a kukába tegyék, ami odavaló.

Egyfelől támogatni kívánja az önkormányzat a szegregált területeken élő szociálisan rászorulókat a szabályos hulladékgyűjtésben. Az ilyen területen lakók nagy része ugyanis nem kötött hulladékszállítási szerződést, vagy ha igen, akkor nincs gyűjtőedénye, vagy ezek megléte esetén sem gyűjti a hulladékot. Hogy a teljes lakosság el legyen látva szabványos gyűjtőedénnyel, ennek érdekében a szociálisan rászorulóknak támogatást adna az önkormányzat a kukák kedvezményes áron történő megvételéhez, továbbá mérsékelné számukra a szállítási díjat. Minderre ebben az évben 5 millió forintot terveznek fordítani a város költségvetéséből. Lehet sokallani ezt az összeget, de nem sok, ha összevetjük azzal, hogy ennél valószínűleg többe kerül az illegálisan elhelyezett szeméthalmok begyűjtése és elszállítása. Közben pedig ennek hatására visszaszorulna az illegális szemételhelyezés, csökken a környezeti terhelés, egészségesebb, rendezettebb lakókörnyezet várható.

Visszaszorul remélhetőleg, de félő, hogy nem teljesen. Az intézkedési terv megfogalmazása szerint vannak olyan ingatlanok, ahol a tulajdonos nem fog szerződést kötni a közszolgáltatóval. Őket szociális helyzetük, életvitelük miatt bírságolással sem lehet "rávenni" a szerződéskötésre.

A támogató jellegű intézkedések mellett azonban rászorítóakat is alkalmaz az önkormányzat. Ugyancsak a tegnapi ülésen elfogadták a képviselők a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi támogatásokról szóló újrafogalmazott rendeletet, amely alapján a szociális támogatások (lakhatással kapcsolatos támogatás, gyógyszerkiadások viseléséhez nyújtott támogatás stb.) juttatásának továbbra is feltétele lesz az érvényes hulladékszállítási szerződés megléte. Csakhogy kérdéses ennek a megszorításnak a hatásossága, hiszen már a korábbi rendelet is lehetővé tette 2015 elejétől, hogy csak azoknak ítélje meg a kért támogatást az önkormányzat, akiknek van kukaszerződése. Még sincs az ingatlanhasználók több mint 10 százalékának!

A lakosság mellett természetesen a gazdálkodó szervezetekre is érvényesíteni kívánja az önkormányzat a hulladékkezelési közszolgáltatás kötelező igénybevételét. Rájuk is kiterjesztve a fokozott ellenőrzést, hogy a vállalkozások szerződése összhangban áll-e a megtermelt hulladékkal. Vagy a kihelyezett lakossági gyűjtőedényekbe is becsempésznek ezt-azt?

Hulladékkommandó

Optimális esetben talán ebben az évben el lehet jutni oda, hogy az ingatlanhasználók többségének legyen szerződése a szervezett szemételszállításra és azt igénye is vegye. De közben is keletkezik az illegális szemét, és nem is remélhető, hogy mindenki szerződéses partner lesz ebben a folyamatban. Abban a folyamatban, amely tulajdonképpen csak a szokványos háztartási hulladék gyűjtését és elszállítását oldja meg. De még ezen túl ott van a sok veszélyes hulladék vagy a méreténél fogva a kukákba el nem helyezhető holmi, amelyek kikerülnek a háztartásokból az árok mellé, a városszéli fák alá. 

Az illegális szemételhelyezés visszaszorítására az önkormányzat "hulladékkommandó" egyesületet kíván létrehozni, amelyben civil és hatósági szervezetek működnének együtt. A rendőrség, a polgárőrség és a közterület-felügyelők szerveznének közös járőrszolgálatot a szemétlerakó-helyek megfigyelésére, az illegálisan szemetet kihelyezők tettenérése érdekében. És igen, aki bizonyíthatóan megsérti a szemételhelyezés szabályait, az ellen szabálysértési vagy büntető eljárást kezdeményezhetnek.

Az illegális hulladéklerakás csökkenését és nyilván a tettenérést is segíteni fogja a térfigyelő kamerarendszer ehhez kapcsolódóan tervezett bővítése. Az új kamerák beszerzésére és felszerelésére közel 5 millió forintot fog költeni ebben az évben az önkormányzat.

Szemléletformálás

Szerződéskötésre kötelezés és büntetések egyaránt és együtt hatásosak lehetnek abban, hogy az itt élők és gazdálkodók szabálykövető módon gondoskodjanak az életvitelük és vállalkozásuk során keletkezett szemét, hulladék elhelyezéséről, ne a mások, ne a mindannyiunk környezetére káros módon szabaduljanak meg tőle. Az önkormányzat elképzelései között azonban örvendetes módon nagy hangsúllyal szerepel a szemléletformálás is: a média bevonásával, az iskolákban, más módokon. Az emberek könnyebben alávetik magukat a szabályoknak, ha ismerik azok fontosságát, előnyeit. Ha a felvilágosító tevékenység ráébreszti őket, nem irigykedni kell, hogy más országokban szép rend és tisztaság van, hanem tenni érte, hogy nálunk is az legyen.

Ennek érdekében segítő akciókat is indít az önkormányzat, hogy a keletkező hulladékok hasznosítható része ne a szeméttömeget növelje. Két problémás területen várhatóak ilyen akciók:

- A zöldhulladék komposztálással való kezelése csökkentené a kommunális hulladék mennyiségét és természetes növényi tápanyag-utánpótlást tenne lehetővé. Ezt az eljárást már többen szorgalmazták városunkban, de nem annyira egyéni, mint városi komposztáló létesítése, üzemeltetése révén. Egy ilyen közösségi megoldás azonban, erre igénybe vehető pályázati források nélkül, meghaladja a város pénzügyi lehetőségeit. Ezért az önkormányzat várhatóan házi komposztálási programot hirdet majd meg a városban lakók részére. Az ötlet szépséghibája megint csak a szűkös anyagiakból ered: mindössze 60 darab komposztáló láda beszerzése az előirányzat. Egyelőre tehát inkább tesztüzemnek tekinthetjük...

- Az építkezéseken, házfelújítások során keletkező sitt, építési-bontási hulladékok kezelésük után alkalmasak lennének területfeltöltésre, útépítésekhez és hasonló célokra. Az elgondolás szerint erre a célra speciális hulladékudvarrá alakítanák át a Kommunális Kft. telepe melletti saroktelket, amely most is ilyen anyagok lerakására szolgál. Egy ilyen hulladékkezelési és újrahasznosítási megoldás a környezet megóvása miatt és azért is üdvözlendő lenne, mert jelentős megtakarítást jelentene azoknak, akik építkeznek, felújítanak és szabályosan szeretnének megszabadulni az így keletkező hulladéktól.

Sebők Emília

A képek a szerző felvételei.