A VÁROS ADÓBEVÉTELEI 

Beszámoló a 2019. I. félév adóbevételeiről, az adófelderítés és a kintlévőségek behajtásának eredményességéről 

Az önkormányzati képviselő-testület mai ülésének (2019. júl. 31.) egyik napirendi pontja a helyi adózásról előterjesztett beszámoló megtárgyalása volt, ebből néhány kiemelt adat, információ:

A helyi közszolgáltatások biztosításának pénzügyi fedezetéül az önkormányzat - a törvény adta kereteken belül - vethet ki az itt élőkre és az itt vállalkozási tevékenységet folytatókra adókat. A közteherviselés érdekében Törökszentmiklóson az alábbi adónemek lettek bevezetve, és ezek évek óta változatlanok:

  • Helyi iparűzési adó
  • Magánszemélyek kommunális adója
  • Építményadó
  • Idegenforgalmi adó

A helyi adók mellett az önkormányzati adóhatóság feladata a gépjárműadó mint központi adó és a talajterhelési díj beszedése. Ez utóbbi teljes egészében az önkormányzat bevétele, de a gépjárműadóból beszedett összegnek csak 40 százaléka marad itt.

Az idénre tervezett 960 millió forint adóbevételnek az első félévben 54,5 százaléka beérkezett a város közkasszájába. De mert főként a legnagyobb bevételt jelentő iparűzési adó erősen függ a cégek változó árbevételétől, nem lehet mechanikusan kivetíteni az első félév adóbevételeinek nagyságát a második félévre.

IPARŰZÉSI ADÓ

Az iparűzési adóból származó bevétel az összes adónemből befolyó pénz közel 80 százalékát adja, ami jelzi rendkívüli fontosságát, és az itt működő nagy cégek fontosságát, amelyektől a bevétel meghatározó része származik. Ennek az adónak a megfizetésére köteles az önkormányzat illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett valamennyi vállalkozási tevékenység. Az adó mértéke nálunk 2011-től kezdődően 2 százalék az állandó jellegű tevékenységekre. És amiként Markót Imre polgármester egy ízben hangsúlyozta, a helyi iparűzési adó esetén egy adómérték alkalmazható, nem lehet némely cégeknek mentességet vagy kedvezményt adni, a többitől pedig beszedni a rendeletben meghatározott mértékben. A kisvállalkozások viszont - ha megfelelnek bizonyos feltételeknek - kaphatnak kedvezményt ebből az adóból.

KOMMUNÁLIS ÉS ÉPÍTMÉNYADÓADÓ

Nehezen fogadta el a város lakossága a kommunális adót, de mostanára talán megbékült ezzel az adónemmel, amely a magánszemély ingatlantulajdonos által fizetendő (társasház esetén a tulajdonosok önálló adóalanyok). Mértéke 2011. óta változatlan, 9800 forint/év/ingatlan, ami messze nem éri el a kivethető összeg maximumát. Továbbá kedvezménnyel csökken egyes esetekben.

Az építményadót 2012-től vezette be az önkormányzat, amely mint vagyoni típusú adó a vállalkozási célt szolgáló építmények, épületrészek tulajdonosait terheli.

A további három, helyi adónem aránya olyan csekély az összes adóbevételből, hogy itt most részletesen nem foglalkozom vele, a város honlapján a beszámoló teljes szövegében ezek ismertetése is szerepel.

A teljesség kedvéért még megemlítem, hogy az önkormányzati adók három ágát a helyi adók, a gépjárműadó és a termőföld bérbeadásából származó jövedelem adóztatása képezi. Vagyis ma már nyoma sincs annak, ami hajdan volt, hogy a személyi jövedelemadóból visszaosztás révén kaptak az önkormányzatok, nem is kis hányadot. A termőföld bérbeadásából származó személyi jövedelemadóból pedig városunk önkormányzata nem is szerez, nem is tervez bevételt.

A beszámolóban és a testületi ülésen is kiemelt figyelmet kapott az adóbehajtás és a kinnlévőségek beszedése. A szükséges hatósági eljárások jellemzően most, az első félévi számvetés után indulnak.  

Sebők Emília

Az indítókép Molnárné Domán Julianna felvétele a testületi ülést megelőző közmeghallgatás közönségéről.