A KORMÁNYHIVATAL ÉS AZ ESETI BIZOTTSÁG ESETE

Még mindig a Quaestor-ügy és vidéke

A Törökszentmiklósi Önkormányzat Képviselő-testülete 2017 nyarán felállított egy eseti bizottságot, hogy az Állami Számvevőszék (ÁSZ) által az önkormányzat belső kontrollrendszerére vonatkozóan elvégzett ellenőrzés megállapításait kifejezetten munkajogi felelősségi szempontból vizsgálja meg. A számvevőszéki ellenőrzés alapja, közvetlen kiváltó oka pedig az a sajnálatos tény volt, hogy a város a Quaestor-nál tett befektetéseken elveszített 103 millió forintot.

Az Eseti Bizottság a testület 2017. november 30-i ülésén tárta a képviselők elé vizsgálódásának eredményét, jelentésében néven nevezve a felelősöket is! Ahogyan az a személyeket és ezzel közvetve pártérdekeket is érintő ügyben várható volt, hosszas és időnként rossz ízű vita alakult ki; főképpen a Fideszes-képviselők részéről voltak heves ellenvetések. Ki nem mondva, de nyilvánvalóan azáltal motiváltan, hogy a Bizottság jelentése dr. Juhász Enikő, korábbi Fidesz-es polgármestert is felelősnek mondta ki a történésekben. 

A vitában olyan felvetés is elhangzott Fidesz-oldalról, hogy kétségbe vonható magának az Eseti Bizottságnak a legitimitása ennek a vizsgálatnak az elvégzésére. A szándék erősen valószínűsíthető módon az volt, hogy ezzel a jog-formai kifogással eleve súlytalanná tegyék a megállapításokat, sőt az esetleges jogkövetkezményeknek is elejét vegyék.

Dr. Libor Imre jegyző válaszában elmondta, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény előírásai nem zárják ki egy ilyen eseti bizottság felállítását, működtetését, továbbá ennek a bizottságnak a létrehozását bejelentették az önkormányzatok törvényességi felügyeletét gyakorló Kormányhivatalnak is, és onnan sem érkezett semmiféle kifogásolás! Jogi oldalról tehát minden rendben van. Tartalmi szempontból pedig az a lényeg, hogy a bizottság feladata a tényfeltárás volt, és bár ez a felelősségi kérdésekre koncentrált, felelősségre vonásra nincs, nem is lehet felhatalmazása, az csak a munkajogi szabályok alapján történhet.

Hogy a Fideszes képviselőket az elhúzódó vitában elhangzott érvek mind nem győzték meg, azt igazolja, hogy a képviselő-testület végül 7 igen, 3 Fideszes nem és egy tartózkodás mellett fogadta el az Eseti Bizottság jelentését. Majd a dr. Libor Imre jegyzővel általam készített interjúból* az is kiderült, hogy a veszteség-okozásban részt vevőnek látott személyek munkajogi felelősségre vonásának valójában nincs is sok realitása, és az ilyenkor előírt elévülési idők is hamarosan lejárnak. Sokkal inkább a tanulságok levonása, a jövőre nézve hasznosítása és az etikai kérdések tisztázása miatt kell pozitívan értékelni a Bizottság munkáját és megállapításait.

Ezek után némileg meglepő az információ, amely a napokban jutott el hozzám:

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal tájékoztatása szerint intézkedés nélkül lezárták az Eseti Bizottság működése és tagjainak összeférhetetlenségének vizsgálata okán indított témaellenőrzést. Mindez azt jelenti, hogy az Eseti Bizottság megalakítása és működése legitim volt, a hivatal személyiségi jogsérelem miatti beavatkozásra nem látott okot. Az Eseti Bizottság jelentése a munkajogi intézkedések meghozatala tekintetében felhasználható!

Valaki, valakik tehát mégsem nyugodtak meg a város Önkormányzati Képviselő-testülete többségi szavazattal hozott, a jelentést elfogadó határozatában, hanem jogorvoslatért fordultak a Kormányhivatalhoz...

Sebők Emília

A képek a T1 Térségi Televízió helyszíni videó-felvételéből származnak.